Zwrot z inwestycji w system CMMS

O autorze:

Marta Soczyńska
Odpowiada za dział marketingu i dokłada swoją cegiełkę w sprzedaży produtków firmy Profesal.

Czy wdrożenie systemu się nam opłaci?

Decyzja dotycząca wdrożenia systemów informatycznych zależna jest przede wszystkim od dwóch czynników: przydatności funkcjonalnej oprogramowania oraz jego ceny. Kwestia funkcjonalności jednak weryfikowana jest w fazie implementacji, za to oferta cenowa znana jest o wiele wcześniej. Aby rzetelnie dokonać oceny dostępnych rozwiązań, wykorzystywane są wskaźniki, takie jak:

 

NPV__0__ZYSK_NPV__0__STRATA_1.png
 • TCO (Total Cost of Ownership – całkowity koszt posiadania),
 • NPV (Net Present Value – wartość bieżąca netto),
 • IRR (Internal Rate of Return – wewnętrzna stopa zwrotu),
 • ROI (Public Return on Investment – publiczny zwrot z poniesionych inwestycji),
 • ROE (Return on Equity – stopa zwrotu z kapitału własnego/rentowności kapitału własnego).

    Koszty przestaną przerażać

TCO – całkowity koszt posiadania – to szacowany koszt implementacji oraz utrzymania wdrożonego systemu. Jego składowe to między innymi:

 • koszt narzędzi,
 • konserwacja systemu,
 • koszt administracyjny,
 • koszt użytkowników,
 • koszt awarii.

Przy wykorzystaniu modelu TCO możesz dokonać analiz różnic pomiędzy danymi swojego przedsiębiorstwa, a danymi porównawczymi firm      i stowarzyszeń niezależnych.

    Zysk czy strata?

Wskaźnik NPV pozwala określić, czy planowane przedsięwzięcie przyniesie zysk czy stratę.

NPV = zdyskontowany przepływ pieniężny – nakład początkowy

Warto pamiętać, że wartość pieniądza w czasie zmienia się, dzięki uwzględnieniu tego czynnika we wzorze możemy dość precyzyjnie oszacować opłacalność inwestycji, nawet jeśli jej realizacja nastąpi      w przeciągu kilku lat. [pełny wzór]

NPV jest powiązany ze wskaźnikiem IRR – wewnętrzną stopą zwrotu. Pozwala ona oszacować jak szybko inwestycja uzyska zyskowność. Wyliczone IRR należy porównać z wartością stopy dyskontowej, użytą przy liczeniu NPV, jeśli jest większe – projekt się opłaci!

    Ile mogę zyskać?

ROI jest najczęściej wykorzystywanym wskaźnikiem, w przypadku inwestycji informatycznych. Pomaga on mierzyć skuteczność i efektywność ekonomiczną podjętych działań, dzięki niemu zyskujemy informacje o tym, jaki procent (%) poniesionych kosztów stanowi zysk płynący z inwestycji.
Ogólnie przyjmowanym wzorem na obliczenie ROI jest:

                                    ROI = (zysk – koszty) / (koszty x 100%)

Warto, jednak rozszerzyć zagadnienie o czynniki wpływające na koszty twojego przedsiębiorstwa. Pamiętaj, by wziąć pod uwagę:

 • czas przestojów, w tym godziny awarii i koszt serwisu,
 • kluczowy składnik aktywu, wliczając części zamienne, żywotność najpotrzebniejszych maszyn,
 • koszt zarządzania zmianą - czas poświęcony na planowanie prewencji, szkolenie użytkowników czy generalny czas poświęcony na wdrożenie.

Dzięki wyliczeniom możemy poznać liczbę miesięcy, po których wdrożenie systemu zwróci nam się w 100%. Z własnego doświadczenia wiemy, że to średnio 10-14 miesięcy.

    Nie musisz robić wszystkiego sam

Wdrożenie systemu klasy CMMS dla utrzymania ruchu przynosi wiele korzyści, niezależnie od tego jak duży jest twój park maszynowy. Zmniejszenie kosztów przeznaczonych na naprawy, w tym krótszy czas przestoju czy skrupulatność działań prewencyjnych, możesz osiągnąć sprawnie dzięki CMMS Profesal Maintenance. Poznaj wszystkie funkcjonalności naszego systemu. Jeśli doszedłeś do wniosku, że wykaz ROI to coś czego potrzebujesz, by podjąć odpowiedzialną decyzję dotyczącą inwestycji w system do utrzymania ruchu, w trakcie procesu sprzedażowego istnieje możliwość wykazania zwrotu z inwestycji, na twoich warunkach, dzięki sprzedawcy Profesal. Pamiętaj, nie musisz robić tego sam.