Normy ISO i Audyty. Jak CMMS wspiera zgodność z wymaganiami norm.

Normy ISO i Audyty. Jak CMMS wspiera zgodność z wymaganiami norm.

Zwiększenie wydajności i efektywności pracy oraz wprowadzenie standardów, aby zapewnić Klientom produkty i usługi wyłącznie o najwyższej jakości. Co robią firmy, aby wyróżniać się na rynku? Czy zapewnienie spójności w sposobie działania zróżnicowanych przedsiębiorstw na całym świecie jest wykonalne?

ISO 1

Isos - w języku greckim oznacza równy. Czym są normy ISO?

Ustalane przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ang. International Organization for Standarization) normy ISO wpływają na różne płaszczyzny funkcjonowania organizacji i przedsiębiorstw. Dokumenty te mają za zadanie określać uniwersalne wytyczne oraz sposoby postępowania w różnych aspektach działalności, niezależnie od wielkości i posiadanych rozwiązań (dotyczy to każdej branży, sektora, firmy i organizacji, dlatego też ISO kładzie szczególny nacisk na  ich standaryzację).

Wprowadzanie norm ISO wiąże się z poprawą efektywności pracy i wzrostem jej wydajności, minimalizacją ryzyka, udoskonaleniem technik oraz procesów produkcyjnych, a także ujednoliceniem stosowanych symboli i oznaczeń, co przekłada się na ułatwienie komunikacji w prowadzeniu interesów na skalę globalną. Normy te są więc symbolem jednolitości możliwej do osiągnięcia przez wdrażanie standardów. Obecnie jest ich ponad 24 tysiące, a ta liczba stale rośnie.

Najczęściej stosowane normy ISO dla branż przemysłowych.

Praktycznie w każdej dziedzinie gospodarki spotykamy się z normami ISO. Istnieje wiele różnych serii, nad aktualnością których czuwa Komitet normalizacyjny – średnio co 3-5 lat normy poddawane są aktualizacji. W Polsce za organizację działalności normalizacyjnej odpowiada Polski Komitet Normalizacyjny.

ISO2

Normy, jak już zostało wspomniane wcześniej, mają charakter uniwersalny i mogą być stosowane w różnych branżach. Dla przemysłu szczególne znaczenie mają 3 normy: ISO 9001 , ISO 140001 oraz ISO 55000. Czego dotyczą?

  • Norma ISO 9001 to jeden z najpopularniejszych standardów wydawanych na świecie. Zbiór opisanych w niej zasad tworzy system zarządzania jakością dla każdej organizacji, której celem jest wykazanie zdolności do stałego dostarczania wyrobów spełniających wymagania Klienta. Do korzyści płynących z wdrożenia norm ISO możemy zaliczyć poprawę konkurencyjności firmy na rynku oraz zapewnienie powtarzalności jej procesów.
  • Drugą z wymienionych norm jest ISO 140001 – standard dotyczący systemów zarządzania środowiskowego. Celem wdrożenia jest stałe doskonalenie i wspieranie wysiłków na rzecz ochrony środowiska oraz przeciwdziałania zanieczyszczeniom.
  • Norma ISO 55000 – Asset Management, stanowi natomiast wytyczne w temacie nowoczesnego zarządzania majątkiem technicznym. Jest podstawą do wdrożenia oraz normalizacji dobrych praktyk w zarządzaniu technicznym i utrzymaniu ruchu w przedsiębiorstwach, które majątek techniczny posiadają. Zawiera kompleks informacji, który wskazuje organizacjom jak istotne jest usprawnienie własnych systemów zarządzania, w szczególności mając na uwadze wzrost wartości posiadanych aktywów.

Spełniamy wymagania – czyli o funkcjach audytów ISO słów kilka.

Wdrożenie praktyk określonej normy i uzyskanie certyfikatu ISO wiąże się również z przeprowadzeniem audytu przez posiadającą do tego uprawnienia firmę. Polega na ocenie poziomu, na jakim aktualnie znajduje się organizacja oraz jak w jej przypadku wygląda stosowanie się do określonych w normie ISO wymagań. Co więcej, celem audytu może być również sprawdzenie efektywności procesów zachodzących w firmie i weryfikacja skuteczności podejmowanych działań. Szczególnie istotne jest, aby audyt był zaplanowany i zgodny z wcześniej ustalonym harmonogramem – wiele jednak zależy od specyfiki branży czy rodzaju systemu, który jest badany.

Uwaga! Audyt nie jest karą! Służy on do wykrywania nieprawidłowości i przyczynia się do poprawy funkcjonowania firmy.

Rodzaje audytów ISO

zewnętrzne.

Audytem wewnętrznym jest tzw. Audyt pierwszej strony - przeprowadzić go mogą pracownicy o odpowiednim zasobie wiedzy. Do audytów zewnętrznych możemy natomiast zaliczyć:

  • Audyt drugiej strony – sytuacja, w której dana organizacja audytuje swojego dostawcę albo gdy klient audytuje organizację.
  • Audyt zerowy (lub wstępny) – wykonywany w celu sprawdzenia, czy dana organizacja jest gotowa do audytu certyfikującego lub w celu przygotowania firmy do wdrożenia systemów ISO. Przeprowadzają go firmy, które specjalizują się we wdrażaniu danych norm ISO.
  • Audyt trzeciej strony – wykonywany w celu wydania certyfikatu zgodności systemów zarządzania z normami ISO. Przeprowadza go niezależna, certyfikowana jednostka.

Częstą praktyką w prezentowaniu wyników audytu są protokoły audytowe lub raporty, mające na uwadze przede wszystkim poprawę funkcjonowania firmy oraz wykrycie potencjalnych nieprawidłowości.

Jak system CMMS wspiera przestrzeganie norm?

Zautomatyzowane systemy zarządzania utrzymaniem ruchu mogą stanowić szczególną pomoc w temacie przestrzegania norm (nie tylko norm ISO). Odpowiednio wdrożony system CMMS umożliwia rejestrowanie niezgodności i błędów zaobserwowanych przez wszystkich pracowników (od pracowników biurowych, poprzez techników i kierowników), dzięki wykorzystaniu jednostek mobilnych.

Niewątpliwym atutem tego rozwiązania jest możliwość przeniesienia całej dokumentacji na cyfrowe wersje systemu (co sprawia, że dostęp do nich jest możliwy praktycznie z dowolnego miejsca). Korzystanie z CMMS ułatwia więc nie tylko kontrolę nad prawidłowym obiegiem dokumentów, ale zapewnia również – zgodnie z wymaganiami ISO – łatwy oraz szybki dostęp do informacji. System ten umożliwia również katalogowanie oraz rejestrowanie wszystkich działań konserwacyjnych, związanych z działaniem parku maszynowego.

Automatyczne generowanie raportów za pomocą systemu CMMS, zarówno do wspomnianych już wcześniej audytów wewnętrznych, jak i zewnętrznych, w znaczący sposób nie tylko skraca czas przygotowywania dokumentów na potrzeby audytu ISO, ale umożliwia też przechowywanie jego wyników.

System CMMS Profesal Maintenance wspiera przedsiębiorstwa podczas audytów wewnętrznych za pomocą list kontrolnych. Technik na swoim telefonie może mieć przygotowaną listę z punktami „przedaudytowymi” do sprawdzenia. Oczywiście, w przypadku wystąpienia niezgodności, technik może opisać napotkany problem i dodać związane z nim zdjęcie. Z raportem z takiej czynności może się później zapoznać kierownik UR.

CMMS oprócz tego, że umożliwia szybkie sprawdzenie dostępnych (oraz brakujących, zgodnie z aktualnym stanem magazynowym) części zamiennych, pozwala również na zaprezentowanie historii konserwacji maszyn – zarówno najnowszej, jak i archiwalnej. Rozwiązanie firmy Profesal daje również możliwość wglądu w pełną historię awaryjności maszyn i urządzeń z wykazaniem przyczyn źródłowych.

System CMMS może pełnić jeszcze jedną, równie istotną funkcję. Dostosowanie się do nowych przepisów lub do aktualnych wymagań technologicznych może wymagać wykonania zaawansowanych prac modernizacyjnych – wiąże się to jednak każdorazowo z dokumentowaniem podejmowanych działań. Dostęp do wykazu wszystkich modernizacji maszyny również może być na wyciągnięcie ręki. A to tylko kilka możliwości, jakie oferuje CMMS…